Wat vragen wij?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen zijn (aanslagjaar 2015 inkomsten 2014):
•    24 092,00  euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
•    26 111,00 euro als u een  alleenstaande gehandicapte bent;
•    36 137,00 euro, vermeerderd met 2020,00 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

 

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet u voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: uzelf of een ander lid van uw gezin mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle/gedeeltelijke eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (een naakte eigendom is dus geen probleem).


Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken: indien

- de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is (vb Campingverblijf)

- de woning waarin u nu woont, in het Vlaams gewest gelegen is en binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;

- u fysiek gehandicapt bent en uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, niet aangepast is

- u  gehandicapt bent en  ingeschreven bent voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;

- de woning gelegen in het Vlaams Gewest, maximaal 2 maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en de ontruiming is noodzakelijk

- als uw huwelijk onherstelbaar ontwricht is en u samen met uw partner een woning bezit (bij toewijzing dient de echtscheiding wel ingeleid te zijn)

- u het beheer over de woning verloren bent ten gevolge van een faillietverklaring

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk één jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of vervreemd.

Taal- of inburgeringsbereidheid

Taalbereidheid

U kan aan de taalbereidheid voldoen indien u één van de volgende documenten kan voorleggen:
•    een getuigschrift van het basisonderwijs of een getuigschrift/diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of in een door Nederland erkende onderwijsinstelling;
•    een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) waaruit onmiskenbaar blijkt dat u een niveau van het Nederlands haalt dat ten minste overeenkomt met het niveau A.1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen;
•    een vrijstelling voor het niveau A.1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
Indien u niet in het bezit bent van een dergelijk document, kan u een beroep doen op het Huis van het Nederlands of de sociale verhuurder. Een gesprek van enkele minuten zal dan meestal volstaan om alsnog te voldoen aan deze voorwaarde. Soms zal een taalcursus nodig zijn.
Indien de gezondheidstoestand van een persoon het voldoen aan deze voorwaarde blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling van deze voorwaarde toegestaan mits voorlegging van een medisch attest.

Inburgeringsbereidheid

Indien u een verplichte inburgeraar bent, dient u desgevallend bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen volgens het Inburgeringsdecreet.
U kan aan de inburgeringsbereidheid voldoen als u één van de volgende documenten kan voorleggen:

  • een attest van inburgering;
  • een attest van vrijstelling;
  • het inburgeringscontract; (Een attest van aanmelding, heraanmelding, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract, uitgereikt door het onthaalbureau.)

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.